เอกสาร / คู่มือ
หน่วยงาน
   
แนวปฏิบัติการบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2551 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ระบบและกลไกของการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (อนุมัติเมื่อ 27 พ.ย. 2552) สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
   

 


>>