เอกสาร / คู่มือ
หน่วยงาน
   
มาตรฐานการอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา (สกอ.)
คู่มือการเปิด-ปิดหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คู่มือกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 - 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนดุสิต
คู่มือจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คู่มือการใช้บริการสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนดุสิต
คู่มือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนดุสิต
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนดุสิต
คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ระบบและกลไกการเปิด-ปิดหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนดุสิต

 


>>