เอกสาร / คู่มือ
หน่วยงาน
   
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (สายวิชาการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนดุสิต
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับอุดมศึกษา: ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.2554 |
ส่วน 1
| ส่วน 2
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
แนวปฏิบัติในการส่งเสริมการเสนอผลงานทางวิชาการ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ์ (พ.ศ.2554-2557) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร

 


>>