รายชื่อแผนการปฏิบัติงาน
ผู้จัดทำ
 
     
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
แผนปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
แผนพัฒนานักศึกษา 4 ปี (ปีการศึกษา 2551-2554) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (แต่ละหลักสูตร) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
       

 


>>