รายชื่อแผนการปฏิบัติงาน
ผู้จัดทำ
 
     
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
แผนปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
แผนพัฒนาบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
แผนการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 


>>