รายชื่อแผนการปฏิบัติงาน
ผู้จัดทำ
   
แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
แผนปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แผนบริหารความเสี่ยงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แผนพัฒนาบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กรอบอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แผนปรับปรุงคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แผนและนโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 


>>