รายชื่อแผนการปฏิบัติงาน
ผู้จัดทำ
 
     
แผนปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
แผนบริหารความเสี่ยงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
แผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ 2554 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจำปี 2554 (ฉบับปรับปรุง) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(Notebook) สาหรับนักศึกษารหัส 54 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

 


>>