รายชื่อแผนการปฏิบัติงาน
ผู้จัดทำ
 
     
แผนปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
แผนบริหารความเสี่ยงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) สำหรับนักศึกษารหัส 55 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

>>