รายชื่อแผนการปฏิบัติงาน
ผู้จัดทำ
 
     
แผนปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
นโยบายการบริหารงาน (ภายใต้กรอบนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ.2556-2559) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
แผนปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ) หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ  
แผนงานส่งเสริมทำนุบารุงศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร  
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร  
แผนปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร  
แผนพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร  

>>