การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการของหน่วยงานภายใน

 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)

การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.)

     
คู่มือประเมินการปฏิบัติงานตามคำรับรอง 53 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ปีกศ. 57-61

คู่มือประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) ปี 2555

คำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2552 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ปีกศ. 56 คู่มือประกันคุณภาพภายนอก (รอบ 3) ปี 54 ฉบับปรับปรุง
  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ปีกศ. 53-55  
  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ปีกศ. 52  
     
รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ปี 53 (รอบ 12 เดือน) รายงานผลการประเมินตนเอง พ.ศ. 2556 รายงานผลการประเมินตามกรอบ สมศ. (ปี 56)
  ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน พ.ศ.2555  
รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ปี 52 รายงานผลการประเมินตนเอง พ.ศ. 2555 รายงานผลการประเมินตามกรอบ สมศ. (ปี 55)
รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ปี 51 ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน พ.ศ.2554 รายงานผลการประเมินตามกรอบ สมศ. (ปี 54)
  รายงานผลการประเมินตนเอง พ.ศ. 2554 รายงานผลการประเมินตามกรอบ สมศ. (รอบ 3 ปี)
  ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน พ.ศ.2553  
  รายงานผลการประเมินตนเอง พ.ศ. 2553  
  ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน พ.ศ.2552  
  รายงานผลการประเมินตนเอง พ.ศ. 2552  
  ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน พ.ศ.2551  
  รายงานผลการประเมินตนเอง พ.ศ. 2551  
  รายงานผลการประเมินตนเอง พ.ศ. 2550  
  รายงานผลการประเมินตนเอง พ.ศ. 2549  
  รายงานผลการประเมินตนเอง พ.ศ. 2548  
   
  หลักสูตรภาษาไทย
SAR-54
  หลักสูตรภาษาอังกฤษ
SAR-54
  หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
SAR-54
  หลักสูตรจิตวิทยาฯ
SAR-54
  หลักสูตรนิติศาสตร์
SAR-54
  หลักสูตรรัฐศาสตร์
SAR-54
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
SAR-54
  หลักสูตรศิลปกรรม
SAR-54
-
  หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ
SAR-54
     
 
 
 
  องค์ประกอบที่ 1 | ตัวบ่งชี้ 1.1   ตัวบ่งชี้ 1
 

องค์ประกอบที่ 2 | ตัวบ่งชี้ 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |

2.6 | 2.7 | 2.8

  ตัวบ่งชี้ 2
  องค์ประกอบที่ 3 | ตัวบ่งชี้ 3.1 | 3.2   ตัวบ่งชี้ 5
  องค์ประกอบที่ 4 | ตัวบ่งชี้ 4.1 | 4.2 | 4.3   ตัวบ่งชี้ 6
  องค์ประกอบที่ 5 | ตัวบ่งชี้ 5.1 | 5.2   ตัวบ่งชี้ 7
  องค์ประกอบที่ 6 | ตัวบ่งชี้ 6.1   ตัวบ่งชี้ 8
  องค์ประกอบที่ 7 | ตัวบ่งชี้ 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4   ตัวบ่งชี้ 9
  องค์ประกอบที่ 8 | ตัวบ่งชี้ 8.1   ตัวบ่งชี้ 10
  องค์ประกอบที่ 9 | ตัวบ่งชี้ 9.1   ตัวบ่งชี้ 11
  องค์ประกอบที่ 10 | ตัวบ่งชี้ 10.1 | 10.2   ตัวบ่งชี้ 13
      ตัวบ่งชี้ 14
      ตัวบ่งชี้ 15
      ตัวบ่งชี้ 16.1 | 16.2
      ตัวบ่งชี้ 17
      ตัวบ่งชี้ 18.1 | 18.2
     

 

การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการของหน่วยงานภายใน

 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)

การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา (แจ้งในรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2554 วาระ 5.2)

 


>>