ชื่อระเบียบ / ข้อบังคับ / ประกาศ
หน่วยงาน
   
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2558  
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2558  
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กรรมการประจำคณะ พ.ศ.2558  
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การเปลี่ยนสถานภาพบุคลากรตามสัญญาจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558  
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คณบดี พ.ศ.2558  
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558  
  ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เครื่องหมาย สัญลักษณ์และสีประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558  
     
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากรตามสัญญาจ้างที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้มีใบประกอบวิชาชีพพิเศษของบุคลากร พ.ศ.2554  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้มีใบประกอบวิชาชีพพิเศษของบุคลากร สายวิชาชีพเฉพาะ 2554  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้มีใบรับรองความสามารถพิเศษเฉพาะด้านของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ 2554  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง ค่าตอบแทนบุคลากร สังกัดศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน 2554  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง การเปิด-ปิดหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน พ.ศ. 2550  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2551  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. 2552  
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย กองทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2548  
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย กองทุนสะสมเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากร พ.ศ.2548  
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย สมาชิกสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตว่าด้วย ทุนอุดหนุนการจัดทำผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2552  
ระเบียบคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ระเบียบคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ว่าด้วย แนวปฏิบัติในการให้บริการวิชาการแก่สังคม  
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 2 (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2550  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2552์  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การวิจัย พ.ศ. 2551  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย ภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  พ.ศ. 2552  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี พ.ศ. 2552  
ข้อบังคับฯว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่๒) พ.ศ.2553  
ข้อบังคับฯว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะฯ  

 


>>