ประวัติการศึกษา
  2559   ประกาศนียบัตร "Microsoft Office Specialist - Office Word 2013"
  2559   ประกาศนียบัตร "Microsoft Office Specialist - Office Word 2010"
  2552-2558
:
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2549
:
ประกาศนียบัตร "การอบรมภาษาจีน 1" มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2542-2545
:
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2536-2539
:
ศิลปศาสตร์บัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
 
ประวัติการทำงาน
  มีนาคม 2557 - ปัจจุบัน
:
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  กรกฎาคม 2556 - กุมภาพันธ์ 2557
:
ประธรรมคณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ดูคำสั่ง
  มิถุนายน 2553-
เมษายน 2556
:
ผู้ช่วยคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ)
  ธันวาคม 2552-2554
:
คณะอนุกรรมการมูลนิธิ 60 ปี การเรือน - สวนดุสิต
มิถุนายน 2550
:
ที่ปรึกษาและคณะทำงานปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย
กันยายน 2549-2551
:
ที่ปรึกษาห้องสมุดกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สิงหาคม 2549-2551

:

ประธานหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
2546-ปัจจุบัน
:
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มิถุนายน-กันยายน 2546
:
บรรณารักษ์ ศูนย์สนเทศ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
2540-2542
:
บรรณารักษ์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
 

 

 

ตำแหน่งวิชาการ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
       
สังกัด
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

   
สถานที่ติดต่อ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ห้อง 1102/1

โทรศัพท์ : 0-2244-5360
E-mail : bunpodp@hotmail.com