งานเฉพาะกิจตามคำสั่ง
  พ.ศ.2560  
  ๐ ผู้ควบคุมและฝึกสอนกีฬาคนพิการ การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 (ก.ค.) มสด2892/2560
  ๐ คณะกรรมการ : จัดทำสารภาษาและวัฒนธรรม: จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส (ทั้งปี) คมส2735/2560
  ๐ คณะกรรมการ : ประเมินผลการปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบฯ 2560 คมส2365/2560
  ๐ คณะกรรมการ : ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและวัดประเมินผลการสอน คมส1956/2560
  ๐ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (ทั้งปี) มสด1023/2560
  ๐ คณะกรรมการ : วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทั้งปี)

คมส551/2560

  ๐ คณะกรรมการ : ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 คมส1041/2560
     
  พ.ศ.2559  
  ๐ คณะกรรมการ : ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการสอน ภาค 1/2559 (30 พฤศจิกายน 2559) คมส5336/2559
  ๐ คณะกรรมการ : ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 คมส4124/2559
  ๐ คณะกรรมการ : พิจารณากลั่นกรองเอกสารประกอบการสอนและเอกสารประกอบการเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 คมส3830/2559
  ๐ คณะกรรมการ : ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 คมส3725/2559
  ๐ คณะกรรมการ : กิจกรรมนักศึกษา ชั้นปีที่ 1/2559 คมส2307/2559
  ๐ คณะกรรมการ : จัดการพลังงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คมส2295/2559
  ๐ ประธานฝ่ายประเมินผล โครงการสวนดุสิตวิชาการ คมส1668/2559
  ๐ คณะกรรมการ : ดำเนินงานจัดทำ Template รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร คมส1540/2559
  ๐ คณะกรรมการ : ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ (4 มี.ค. 59) คมส942/2559
  ๐ คณะกรรมการ : งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 - กรรมการฝ่ายพิธีกร มสด3368/2559
  ๐ คณะกรรมการ : ดำเนินงานฝึกซ้อมย่อยบัณฑิต - กรรมการดำเนินการฝึกซ้อมย่อย มสด2819/2559
  ๐ ผู้ควบคุมและฝึกสอนกรีฑา การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (ระดับชาติ) มสด63/2559
     
  พ.ศ.2558  
  ๐ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามกรอบ TQF ประจำปี 2557 (5/11/57) มสด4728/2557
  ๐ คณะกรรมการดำเนินงานฝึกซ้อมย่อยบัณฑิต ประจำปี 2557 (19/6/58) มสด2208/2558
  ๐ คณะกรรมการดำเนินโครงการ สืบสานประเพณีสงกรานต์ ... (8/4/58) มสด1358/2558
  ๐ คณะกรรมการดำเนินโครงการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (12/2/58)
มสด629/2558
  ๐ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการกีฬา หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ (26/9/58) มนส427/2558
  ๐ คณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร มคอ.7 และการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 (22/6/58) มนส2261/2558
  ๐ คณะกรรมการทวนสอบ หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสังคมศาสตร์ (20/5/58) มนส1784/2558
  ๐ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการจิตอาสาสร้างรอยยิ้มให้น้อง (16/4/58) มนส1387/2558
  ๐ คณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาบรรณรักษ์ฯ ประจำปี 2558 (3/2/58) มนส491/2558
  ๐ ผู้ควบคุมและฝึกสอนกรีฑา การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 33 (ระดับชาติ) สกก197/2558
  ๐ คณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2557 มนส3349/2557
  ๐ ช่วยงานอธิการบดีใน "กลุ่มอาสาพัฒนาสวนดุสิต 2 : ระยะที่ 3" สนอ219/2558
  ๐ ช่วยงานอธิการบดีใน "กลุ่มอาสาพัฒนาสวนดุสิต 2 : ระยะที่ 2" สนอ1791/2557
     
  พ.ศ.2557  
  ๐ ประธานกรรมการจัดการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2557 มนส3749/2557
  ๐ ช่วยงานอธิการบดีใน "กลุ่มอาสาพัฒนาสวนดุสิต 2" (7 ส.ค. 57 - 30 ก.ย. 57) สนอ1791/2557
  ๐ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเปิดโลกกว้างสานสัมพันธ์ไปกับบรรณารักษ์ มนส3476/2557
  ๐ คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาสื่อการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นภาษาอังกฤษ มนส3439/2557
  ๐ ผู้ให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม การประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัด 2.7 สวท1550/2557
  ๐ คณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2557 มนส3349/2557
  ๐ คณะกรรมการยกร่างเกณฑ์การประเมินสมรรถนะของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์ฯ มนส3243/2557
  ๐ คณะกรรมการปฏิบัติงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2555-56  
  ๐ คณะกรรมการปฏิบัติงานฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2555-56 มสด2591/2557
  ๐ คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปี 2557 มสด2014/2557
  ๐ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน กีฬาบุคลากร สกอ. ครั้ง 33 ประจำปี 2557 มสด1401/2557
  ๐ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการมนุษย์วิชาการ ประจำปี 2557 มนส2653/2557
  ๐ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มนส1130/2557
  ๐ คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตัวชี้วัด 2.5, 2.7 มนส670/2557
     
  พ.ศ.2556  
  ๐ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหลักสูตรและกลุ่มวิชา (2 ต.ค. 2556) มนส3552/2556
  ๐ คณะกรรมการจัดทำวารสารสังคมมนุษย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนส2779/2556
  ๐ ประธานคณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนส2303/2556
  ๐ คณะกรรมการดำเนินการสอบแก้ไขหัวข้อภาคนิพนธ์ นศ. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ วท1950/2556
  ๐ คณะกรรมการฝึกซ้อมย่อยบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มสด1919/2556
  ๐ คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์ฯ ปี 2555 มสด1900/2556
  ๐ ตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร บูรพาเกมส์ 1-8 พฤษภาคม 2556
     
  พ.ศ.2555  
  ๐ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  ๐ คณะกรรมการดําเนินงานโครงการเปิดประตูส่เส้นทางสร้างนักพูดสุนทรพจน์
  ๐ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (1 ต.ค. 2555)
  ๐ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม "วันช่อใหม่" ฝ่ายควบคุมดูแลนักศึกษา
มสด3323/2555
  ๐ กรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ฯ มสด. (ปี 2555)
  ๐ ตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร วลัยลักษณ์เกมส์ 18-26 เมษายน 2555
มสด1176/2555
  ๐ คณะกรรมการดำเนินงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553-2554
     
  พ.ศ.2554
  ๐ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเปิดประตูสู่เส้นทางสร้างนักพูดสุนทรพจน์
มนส2476/2554
  ๐ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และคณะกรรมการออกข้อสอบ (พนักงานอัตราจ้าง ตำแหน่งนักเทคโนโลยีฯ)
กบ693/2554
  ๐ คณะกรรมการดำเนินงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2552-2553
254/2554
  ๐ คณะกรรมการปฏิบัติงานฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2552-2553
190/2554
   
  พ.ศ.2553
  ๐ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเปิดประตูสู่เส้นทางนักพูดสุนทรพจน์
  ๐ อาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษาไปศึกษาภาษาจีน (ภาคฤดูร้อน) ณ ประเทศจีน เมืองหนานหนิง
  ๐ คณะกรรมการอำนวยการ ดำเนินงาน ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา
  ๐ คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2553
1875/2553
  ๐ คณะกรรมการปฏิบัติงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2551-2552 (ฝ่ายพิธีกร)
  ๐ คณะกรรมการปฏิบัติงานฝึกซ้อมย่อยงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2551-2552
   
  พ.ศ.2552
  ๐ คณะอนุกรรมการมูลนิธิ 60 ปี การเรือน-สวนดุสิต
  ๐ คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ (โควต้าพิเศษ) ปี 2553
7107/2552
  ๐ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมการผลิตสื่อมัลติมีเดียสำหรับผู้สอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษา
6131/2552
  ๐ คณะกรรมการประสานงานวิชาการ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6014/2552
  ๐ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแบบมีส่วนร่วม ปี 2552
  ๐ คณะกรรมการศูนย์การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ฯ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2552
  ๐ คณะกรรมการดำเนินโครงการค่ายอาสาพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2552
  ๐ คณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2552
3276/2552
  ๐ คณะกรรมการโครงการให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีโทรคมนาคม
  ๐ คณะกรรมการปฏิบัติงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2550-2551 (ฝ่ายพิธีกร)  
  ๐ คณะกรรมการปฏิบัติงานฝึกซ้อมย่อยงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2550-2551
     
  พ.ศ.2551  
  ๐ คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  ๐ คณะกรรมการกำกับตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูล...
  ๐ คณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
024/2551
  ๐ อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ รหัส 51 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ๐ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรม
  ๐ คณะกรรมการการจัดการเรียนการสอน วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบค้น
019/2551
  ๐ คณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
015/2551
  ๐ คณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ 2550
009/2551
  ๐ คณะกรรมการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา
006/2551
  ๐ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาความรู้การบริหารงานส่วนท้องถิ่นสู่ชุมชน
004/2551
  ๐ คณะกรรมการอำนวยการ ดำเนินงาน ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา
  ๐ คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่กรรมการกำกับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ (ปี 2551)
  ๐ คณะกรรมการดำเนินงานในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2549-2550 (ฝ่ายพิธีการ)
  ๐ คณะกรรมการฝึกซ้อมย่อยงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2549-2550 (ฝ่ายพิธีการ)
     
  พ.ศ.2550  
  ๐ คณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ โดยวิธีการรับตรง (2550)
  ๐ คณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  ๐ อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ รหัส 48
  ๐ คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
  ๐ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติราชการ โครงการเข้าค่ายฝึกสมาธิพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ
  ๐ คณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
  ๐ คณะกรรมการจัดการเรียนการสอน รายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบค้น
  ๐ คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักสารสนเทศศาสตร์
  ๐ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
  ๐ คณะกรรมการอำนวยการ ดำเนินงาน ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ และนักกีฬา
  ๐ คณะกรรมการดำเนินงานในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2548-2549
     
  พ.ศ.2549  
  คณะกรรมการดำเนินงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2547-2548
  ๐ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาเพื่อเตรียมจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด (19 พฤษภาคม 2549)
  ๐ (คำสั่งสมาคมห้องสมุดฯ) คณะทำงานจัดสัมมนาเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ปีที่ 31 2549
  ๐ คณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
๐ อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ๐ ผู้ประสานงานโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
  ๐ กรรมการดำเนินการจัดสอบภาค ก. ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2549
  ๐ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ
๐ คณะทำงานพัฒนาห้องสมุด กรมชลประทาน
  ๐ คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการประเภทผู้แทนคณะ
  ๐ คณะกรรมการจัดการเรียนการสอน วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบค้น
  ๐ คณะกรรมการฝึกซ้อมย่อยงานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2548-2549
 
  พ.ศ.2548
  ๐ คณะกรรมการจัดการเรียนการสอน วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบค้น
๐ คณะกรรมการจัดการเรียนการสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
  ๐ คณะกรรมการจัดการเรียนการสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
  ๐ คณะกรรมการโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
  ๐ คณะกรรมการดำเนินงานในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2546-2547
  ๐ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากร ครั้งที่ 24 "มหาสารคามเกมส์"
  ๐ คณะอนุกรรมการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2548
๐ กรรมการดำเนินการสัมภาษณ์นักศึกษาผู้ขอกู้เงินจากกองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2548
  คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์
 
  พ.ศ.2547
  ๐ คณะกรรมการจัดการเรียนการสอน วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบค้น
  ๐ ควบคุมนักศึกษาไปจัดกิจกรรมนอกสถานที่ ณ จ.กาญจนบุรี
๐ คณะกรรมการฝึกซ้อมย่อยงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2546-2547
  ๐ คณะกรรมการกองทุนเงินยืมฉุกเฉินสำหรับนักศึกษา ศูนย์พณิชการสยาม
๐ กรรมการดำเนินการสัมภาษณ์นักศึกษาผู้ขอกู้เงินจากกองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2547