โครงการ
 
2555
โครงการเสริมสร้างศักยภาพไอทีแก่บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
 
2553
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมแบบมีส่วนร่วม (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
 
2552
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมแบบมีส่วนร่วม (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
 
2552
โครงการอาชีพในฝันที่ฉันต้องเริ่มจริงจัง (หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 
2550
โครงการนำความรู้สู่ประสบการณ์จริง
 
2550
โครงการเข้าค่ายฝึกสมาธิ พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
 
2550
โครงการเตรียมความพร้อมสู่การจัดการเรียนการสอนระบบอีเลิร์นนิ่ง
 
2549
โครงการพัฒนาห้องสมุดกรมชลประทาน (งบประมาณจากกรมชลประทาน)
 
 
รางวัล
 
2559
เกียรติบัตรและโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี 2559
 
2547
ประกาศเกียรติคุณแสดงว่าเป็นผู้มีศักยภาพในวิชาการด้านบรรณารักษ์ จาก
    สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
     
ผลงานอื่นๆ
  ๐ ต้นแบบระบบอาจารย์ที่ปรึกษา | โปรแกรม
  ๐ ต้นแบบระบบคำนวนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร) | โปรแกรม
  ๐ ต้นแบบระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.สวนดุสิต | โปรแกรม | คู่มือการใช้งาน
  ๐ ต้นแบบระบบบันทึกผลการเรียนรู้ (รองรับการทวนสอบ) | โปรแกรม | คู่มือการใช้งาน | มคอ.3 | มคอ.5 | รายงานการทวนสอบ
  ๐ โปรแกรมบันทึกผลการเรียน (สมุดต้นไม้) | โปรแกรม
  ๐ โปรแกรมคำนวนผลการเรียน | Download
  ๐ สื่อประกอบการอบรม "การใช้ Ms Word ในการจัดการงานเอกสารเชิงวิชาการ" 14 พ.ค. 55 | Download
  ๐ เอกสารประกอบการอบรม "การเพิ่มเติมรูปแบบการอ้างอิงอื่นๆ ใน MS Word" 19-21 พ.ย. 56 | Download