ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
  ๐ การทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ    
  ๐ โปรแกรมประยุกต์สำหรับงานห้องสมุดและสารสนเทศ    
  ๐ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานห้องสมุดและสารสนเทศ    
  ๐ (สาขาวิชาภาษาไทย)
มคอ.3
   
         

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
  ๐ การบริการห้องสมุดและการเผยแพร่สารสนเทศ    
  ๐ การจัดการฐานข้อมูลห้องสมุดและสารสนเทศ    
  ๐ เทคโนโลยีสารสนเทศ    
         

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
  ๐ การทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ    
  ๐ โปรแกรมประยุกต์สำหรับงานห้องสมุดและสารสนเทศ    
  ๐ คอมพิวเตอร์สำหรับงานคหกรรมศาสตร์    
  ๐ เทคโนโลยีสารสนเทศ
มคอ.3
   
         
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
  ๐ การจัดการฐานข้อมูลห้องสมุดและสารสนเทศ    
  ๐ เทคโนโลยีสารสนเทศ (4 ตอนเรียน | E1, F1 , I1, M1)
มคอ.3
   
         
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
  ๐ การทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ
  ๐ เทคโนโลยีสารสนเทศ (3 ตอนเรียน | E1, I1, X1)

มคอ.3

   
         
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
  ๐ การจัดการห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศ (A1)
มคอ.5
เนื้อหา
  ๐ เทคโนโลยีสารสนเทศ (2 ตอนเรียน | A4, H1) เอกสารประกอบการเรียน
มคอ.5
เนื้อหา
   
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
  ๐ เทคโนโลยีสารสนเทศ (2 ตอนเรียน | F1, I1) | เอกสารประกอบการสอน

มคอ.5

     
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556
  ๐ เทคโนโลยีสารสนเทศ (2 ตอนเรียน | H1, T1)  
มคอ.3
เนื้อหา
   
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
  ๐ เทคโนโลยีสารสนเทศ (3 ตอนเรียน)  
มคอ.3
เนื้อหา
   
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555
  ๐ คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ (3 ตอนเรียน)      
   
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555
       
  ๐ การจัดการเนื้อหา (1 ตอนเรียน)      
  เทคโนโลยีสารสนเทศ (2 ตอนเรียน)      
   
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554
  ๐ เทคโนโลยีสารสนเทศ (3 ตอนเรียน)      
   
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554
  ๐ จิตวิทยาวิศวกรรมและหลักการยศาสตร์ (2 ตอนเรียน)      
  ๐ พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้ (1 ตอนเรียน)      
  ๐ การจัดการเนื้อหา (1 ตอนเรียน)      
   
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553
  ๐ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (2 ตอนเรียน)      
  ๐ เทคโนโลยีสารสนเทศ (2 ตอนเรียน)      
   
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553
  ๐ พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้      
  ๐ เทคโนโลยีสารสนเทศ  
แนวการสอน
เนื้อหา
  ๐ จิตวิทยาวิศวกรรมและหลักการยศาสตร์ (หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรม)  
แนวการสอน
เนื้อหา
   
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2552
  ๐ เทคโนโลยีสารสนเทศ  
แนวการสอน
เนื้อหา
  ๐ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต  
แนวการสอน
เนื้อหา
   
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552
  ๐ ความต้องการและพฤติกรรมผู้ใช้ (หลักสูตร IT)  
แนวการสอน
เนื้อหา
  ๐ การวิเคราะห์และสร้างสรรค์สารสนเทศ (หลักสูตร IT)  
แนวการสอน
เนื้อหา
  ๐ การจัดการเนื้อหา (หลักสูตร IT)  
แนวการสอน
เนื้อหา
  ๐ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น  
แนวการสอน
เนื้อหา
   
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2551
  ๐ เทคโนโลยีสารสนเทศ  
แนวการสอน
เนื้อหา
  ๐ การวิเคราะห์และสร้างสรรค์สารสนเทศ  
แนวการสอน
เนื้อหา
  ๐ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
แนวการสอน
เนื้อหา
  ๐ การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน  
แนวการสอน
เนื้อหา
       
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2551
  ๐ ความต้องการและพฤติกรรมผู้ใช้ (หลักสูตร IT)  
แนวการสอน
เนื้อหา
  ๐ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบค้น  
แนวการสอน
เนื้อหา
           
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2550
  ๐ กฤตภาคและดรรชนี  
แนวการสอน
เนื้อหา
  ๐ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต  
แนวการสอน
เนื้อหา
  ๐ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบค้น  
แนวการสอน
เนื้อหา
           
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2550
  ๐ วารสารและหนังสือพิมพ์  

แนวการสอน

เนื้อหา

  ๐ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบค้น  
แนวการสอน
เนื้อหา
   
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2549
  ๐ กฤตภาคและดรรชนี  
แนวการสอน
เนื้อหา
  ๐ การวิเคราะห์และสร้างสรรค์สารสนเทศ  
แนวการสอน
เนื้อหา
  ๐ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น  
แนวการสอน
เนื้อหา
  ๐ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต  
แนวการสอน
เนื้อหา
  ๐ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  
แนวการสอน
เนื้อหา
           
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2549
  ๐ วารสารและหนังสือพิมพ์  

แนวการสอน

เนื้อหา

  ๐ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต  
แนวการสอน
เนื้อหา
  ๐ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  
แนวการสอน
เนื้อหา
           
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2548
  ๐ บริการอ้างอิง  

แนวการสอน

เนื้อหา

   
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2548
  ๐ วารสารและหนังสือพิมพ์  
แนวการสอน
เนื้อหา
  ๐ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต  
แนวการสอน
เนื้อหา
  ๐ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  
แนวการสอน
เนื้อหา