การอบรมสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน หัวข้อ “Microsoft Excel เพื่อการทำงาน”

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดจัดโครงการการจัดการความรู้ทาง..

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 9 เดือน)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ร..

กิจกรรมคลินิกวิจัยเพื่อพัฒนาแผนการวิจัย ครั้งที่ 2

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการจั..

การทวนสอบและอนุมัติผลการเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินงานพิจารณาทวนสอบและอนุมัติผลการเรียน ประจำภาคการศึก..

คณะมนุษย์ฯ เข้าอวยพรวันคล้ายวันเกิดท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจา..