นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

วันพุธที่ 14 พ.ย. 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทัศนศึกษาวัฒนธ..

การประชุมตรวจสอบคุณภาพมคอ.3 และมคอ.4 ประจำปีการศึกษา 2/2561

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมตรวจสอบคุณภาพมคอ.3 และมคอ.4 ประจำปีการศึกษา 2/2561 ในว..

การประชุมเพื่อหารือการพัฒนาหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาส..

การประชุมนำเสนอเว็บไซต์หลักสูตร เพื่อปรับปรุงและเตรียมพร้อมสำหรับการประชาสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว  เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศา..

การพิจารณาตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 1/2561

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบปลายภาค..

โครงการพัฒนานักศึกษาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ “พัฒนานักศึกษาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะมนุ..

ประชุมทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศ..