ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล รองคณบ..

โครงการเสวนาเรื่อง เทคนิคการพัฒนาความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการเสวนาเรื่อง เทคนิคการพัฒนาความสามารถการใ..

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2561 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ค..

การประชุมโครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้านภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมโครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด..

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์