23 September 2020

Human Administrator

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึกให้แก่อาจารย์และข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ณ ศาลากระจ่างศรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 10 กันยายน 2562 โดยในช่วงเช้าคณะผู้เกษียณอายุราชการ ได้ร่วมพิธีบวงสรวงหลวงปู่ชัยมงคล...

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562  ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1119 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม...

1 min read

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการทดสอบ TOEIC Pre- Test ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 (3Rs+8Cs) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยจัดสอบให้กับนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ และนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ห้องเรียน 1108...

1 min read

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ “พัฒนานักศึกษาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” โดยจัดอบรมที่ห้อง 11201 สำนักวิทยบริการชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ด้านความรู้พื้นฐานทางการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศที่จำเป็น บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด โดยมีกำหนดวัน-เวลา ดังนี้ วันที่ 5 สิงหาคม...

1 min read

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ รอบ Pre 12 เดือน ตามระบบ SDU QA (1 สิงหาคม 2562- 31 กรกฎาคม 2563) ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา...