22 October 2020

มุมประกันคุณภาพ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562  ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1119 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม...

1 min read

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ รอบ Pre 12 เดือน ตามระบบ SDU QA (1 สิงหาคม 2562- 31 กรกฎาคม 2563) ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา...

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1119 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว...

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2563   ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม32302  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม...

1 min read

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ การจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2562 กิจกรรมที่ 3. เสวนา “รู้ให้ลึก รู้ให้ชัด การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน” เพื่อให้ความรู้ในการเตรียมข้อมูล เทคนิคการเขียนผลงาน และขั้นตอนการส่งผลงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 63 เวลา14.00-17.00...

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานในที่ประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเรียน...

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมเรื่องเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 โดยผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ฉัตรแก้ว ใจงาม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม หารือร่วมกับคณะกรรมการปรับปรุงการจัดทำเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการแสดงความคิดเห็นต่อแบบฟอร์มการประเมินผลปฏิบัติงาน เพื่อแจ้งคณาจารย์ให้มีความเข้าใจและชัดเจนไปในทิศทางเดียวกัน ในวันที่ 6 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 -...

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2562  ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม...

1 min read

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณภาพมคอ.3 และมคอ.4 ประจำปีการศึกษา 2/2562 ระบบ AEC ในวันอังคาร ที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 - 12.30 น. ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์...

1 min read

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2/2561 (ระบบ AEC)ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 -16.00 น.ณ ห้องประชุม 1208/1