22 October 2020

มุมกิจกรรม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึกให้แก่อาจารย์และข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ณ ศาลากระจ่างศรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 10 กันยายน 2562 โดยในช่วงเช้าคณะผู้เกษียณอายุราชการ ได้ร่วมพิธีบวงสรวงหลวงปู่ชัยมงคล...

1 min read

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ การจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2562 กิจกรรมที่ 3. เสวนา “รู้ให้ลึก รู้ให้ชัด การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน” เพื่อให้ความรู้ในการเตรียมข้อมูล เทคนิคการเขียนผลงาน และขั้นตอนการส่งผลงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 63 เวลา14.00-17.00...

1 min read

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ การจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2562 กิจกรรมที่ 2. เสวนา “เติมห้องเรียนด้วยภาษาอังกฤษ พิชิต TOEIC” เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านเทคนิคการสอดแทรกภาษาอังกฤษและแนวข้อสอบโทอิคในรายวิชาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 9.30-11.30 น....

1 min read

หลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนานิทัศน์ ในวันจันทร์ที่ 28  ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 - 14.30 น. ณ ลาน LV อาคารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พัชรี  สวนแก้ว...

1 min read

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมงาน Suan Dusit Open House ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ หอประชุมรักตะกนิษฐชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อแสดงบูธประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ ปี 2563...

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรแก้ว ใจงาม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมทั้ง อาจารย์ศุภมิตร บัวเสนาะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณาจารย์ประจำคณะฯ เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร...

1 min read

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสู่อาจารย์มืออาชีพคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมที่ 2 “กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและการออกแบบการเรียนการสอน” ในในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส โดยมีหัวข้อการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังนี้ เวลา 9.30...

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาวะและศิลปวัฒนธรรม ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว  เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์  ลีลากิจไพศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด...

1 min read

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2562  ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมKM  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ...

1 min read

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการมนุษยศาสตร์วิชาการและเทศกาลภาษาและวัฒนธรรม (HUSO Competition)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ และเพื่อพัฒนานักศึกษาในทุกหลักสูตรตามแนวทางพัฒนาบัณฑิตสวนดุสิต โดยจัดขึ้นเมื่อ วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 13.00 น. ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1...