22 October 2020

มุมกิจการนักศึกษา

1 min read

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ “พัฒนานักศึกษาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” โดยจัดอบรมที่ห้อง 11201 สำนักวิทยบริการชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ด้านความรู้พื้นฐานทางการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศที่จำเป็น บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด โดยมีกำหนดวัน-เวลา ดังนี้ วันที่ 5 สิงหาคม...

1 min read

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมวันช่อใหม่ 2562 “SDU Freshman Day 2019” สานสัมพันธ์น้องพี่ จุดประกายเครือข่ายศิษย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยความร่วมมือระหว่างองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษาคณะ โรงเรียน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีการประกวด...

1 min read

หลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนานิทัศน์ ในวันจันทร์ที่ 28  ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 - 14.30 น. ณ ลาน LV อาคารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พัชรี  สวนแก้ว...

1 min read

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงาน "ดุสิตนฤมิต วิจิตรศรีธารา มหาสงกรานต์" ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตรจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562...

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาวะและศิลปวัฒนธรรม ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว  เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์  ลีลากิจไพศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด...

1 min read

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการมนุษยศาสตร์วิชาการและเทศกาลภาษาและวัฒนธรรม (HUSO Competition)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ และเพื่อพัฒนานักศึกษาในทุกหลักสูตรตามแนวทางพัฒนาบัณฑิตสวนดุสิต โดยจัดขึ้นเมื่อ วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 13.00 น. ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1...