22 October 2020

มุมงานวิจัย

1 min read

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ การจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2562 กิจกรรมที่ 1. เสวนา “จัดทำข้อเสนอวิจัยอย่างไรให้ตรงใจแหล่งทุน” เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดทำข้อเสนองานวิจัยและการตีพิมพ์บทความ ในวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ อาคาร...

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนข้อเสนองานวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม คณบดี มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ...