การประชุมตรวจคุณภาพของแบบทดสอบ

ตรวจข้อสอบ_171027_0005

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล รองคณบดี จัดการประชุมเพื่อตรวจคุณภาพของแบบทดสอบรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง 1119 ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Blog Attachment

Leave us a Comment