การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์สกอ.ประจำปีการศึกษา 2559

IMG_7905

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้อง 1119 อาคาร 1 โดยมีประธานกรรมการตรวจประเมินฯ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุกดา ลิบลับ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และกรรมการ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุลคณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์แรม เรือนแป้น อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมี อาจารย์ยุคนธร ปรีวรรณ หัวหน้าสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นเลขานุการ

Blog Attachment

Leave us a Comment