2 July 2020

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน

เมื่อเวลา 9.30 – 12.00 น. วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ปี 2560  ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษเป็นประธานในที่ประชุม