2 July 2020

การประชุมหารือการดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

วันนี้ ( 7 ธันวาคม พศ.2560) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมเพื่อหารือการดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุม KM เวลา 10.00 – 12.00 น. โดยมีประธานในที่ประชุมคือ อาจารย์ ดร.วนิดา อัญชลีวิทยกุล ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ร่วมกับประธานหลักสูตร และคณาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ และความเป็นมาของโครงการ และร่วมหารือถึงแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว