การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 12/2560

IMG_8967

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 12/2560  เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานในที่ประชุม

Blog Attachment

Leave us a Comment