การประชุมทบทวนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน (SDU QA)ของคณะมนุษยศาสตร์ฯ

S__35717186

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมทบทวนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน (SDU QA) ของคณะฯ  ขึ้นเมื่อเวลา 9.30 น. – 10.30 น. วันที่ 4 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในที่ประชุมซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการประกันคุณภาพประจำคณะ ฯ

 

Leave us a Comment