การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาฯ

TOEIC (10)

วันนี้ (วันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 11.00 – 12.00 น.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมเตรียมความพร้อม โครงการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 (3Rs+8Cs) ณ ห้องประชุม 1119 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาจารย์ ดร.วนิดา อัญชลีวิทยกุล หัวหน้าโครงการ ชี้แจงถึงความคืบหน้าการดำเนินงานของโครงการ และผลการทดสอบTOEIC Pre-test ของนักศึกษา เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

จากผลการวิเคราะห์คะแนน และแบบทดสอบพบว่า คะแนนสูงสุดในข้อสอบส่วน Listening คือ 93 คะแนน และต่ำสุดคือ 20 คะแนน และข้อสอบส่วน Reading  มีคะแนนสูงสุด 70 และต่ำสุด 13 คะแนน ซึ่งจากคะแนนดังกล่าว ทางคณะกรรมการดำเนินงานจะได้นำข้อมูลไปใช้จัดกลุ่มให้นักศึกษาเข้าเรียนทุกวันพุธ และวันศุกร์ ตามตารางด้านล่าง

จากนโยบายของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้กำหนดเกณฑ์ของนักศึกษารหัส 60 กำหนดให้นักศึกษาต้องมีคะแนนสอบ TOEIC ก่อนจบการศึกษา ที่คะแนน 500 คะแนน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรทั่วไป และ 600 คะแนนสำหรับนักศึกษาวิชาเอกทางภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้เตรียมความพร้อมในการสนองนโยบายดังกล่าว โดยจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ตั้งแต่นักศึกษารหัส 59 เป็นต้นไป

 

Blog Attachment

Leave us a Comment