การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 (3Rs+8Cs)

328067

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 (3Rs+8Cs) ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1119 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ ดร.วนิดา อัญชลีวิทยกุล หัวหน้าโครงการ และผู้นำในการประชุม ชี้แจงขั้นตอนและหลักปฏิบัติในการเข้าใช้ระบบการสอนและทดสอบภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ www.myEnglishlab.com ให้กับคณาจารย์ผู้สอนในโครงการดังกล่าว เพื่อนำไปถ่ายทอดให้นักศึกษา รวมทั้งได้สร้างกฎและหารือร่วมกันในการดูแลจัดการนักศึกษาที่ไม่เข้าเรียน ตลอดไปจนถึงการวัดและประเมินผลการเรียนของนักศึกษาที่ตนเองรับผิดชอบ

ทั้งนี้ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับบโครงการดังกล่าว จะเริ่มในวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2561 เป็นต้นไป จนกระทั่งถึง วันที่ 4 เมษายน 2561

Blog Attachment

Leave us a Comment