การประชุมกิจการนักศึกษา

IMG_0060

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมกิจการนักศึกษา วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 9.30 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีอาจารย์ศุภมิตร บัวเสนาะ  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานในที่ประชุม โดยได้หารือร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร เรื่องโครงการที่คณะ ฯ จะดำเนินการภายในเดือนมีนาคม- เมษายน พ.ศ. 2561 นี้

 

Leave us a Comment