โครงการการจัดการความรู้ทางด้านงานวิจัย การผลิตบัณฑิตและการจัดการความรู้สายสนับสนุนวิชาการ ปีการศึกษา 2560

รูปหมู่

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการการจัดการความรู้ทางด้านงานวิจัย การผลิตบัณฑิตและการจัดการ ความรู้สายสนับสนุนวิชาการ ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมที่ 1 การจัดการความรู้ทางด้านงานวิจัย อภิปรายในหัวข้อ “เทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับหน่วยงานภายนอก”
ขึ้นวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.15 น. ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน และดำเนินรายการร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เรียนเชิญวิทยากรเพื่อเสวนาในหัวข้อดังกล่าว ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 4 ท่านดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพริน เวชธัญญะกุล
2. อาจารย์ ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมภัทท์ เย็นเปี่ยม
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิดา มิตรานันท์

Blog Attachment

Leave us a Comment