โครงการการจัดการความรู้ทางด้านงานวิจัย การผลิตบัณฑิตและการจัดการความรู้สายสนับสนุนวิชาการ ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมที่ 2

IMG_0385

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการการจัดการความรู้ทางด้านงานวิจัย การผลิตบัณฑิตและการจัดการ ความรู้สายสนับสนุนวิชาการ ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมที่ 2 การจัดการความรู้ทางด้านการผลิตบัณฑิต อภิปรายในหัวข้อ “การพัฒนาระบบและกลไกของอาจารย์ที่ปรึกษา”
ขึ้นวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.15 น. ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน และดำเนินรายการร่วมกับ อาจารย์ศุภมิตร บัวเสนาะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เรียนเชิญวิทยากรเพื่อเสวนาในหัวข้อดังกล่าว ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2 ท่านดังนี้

1. อาจารย์ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด ประธานหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

Blog Attachment

Leave us a Comment