ประชุมตรวจสอบคุณภาพข้อสอบปลายภาค ประจําปีการศึกษา 2/2560

20180327_094933

เมื่อวันอาคารที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณภาพข้อสอบปลายภาค ประจําปีการศึกษา 2/2560 (ระบบ AEC)ของทุกหลักสูตร ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในที่ประชุม

Leave us a Comment