การประชุมโครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้านภาษาอังกฤษ

16487473_1056411164512217_1156498072893639984_o

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมโครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้านภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 – 15.45 น. ณ ห้องประชุมหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมโภชน์ พนาวาส ประธานหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อมอบหมายการจัดทำฐานข้อมูล และวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน TOEIC เพื่อให้แต่ละหลักสูตรนำไปใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาต่อไป

Blog Attachment

Leave us a Comment