โครงการสานสายใยน้องพี่คณะมนุษยศาสตร์ฯ สู่ตลาดแรงงาน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสานสายใยน้องพี่คณะมนุษยศาสตร์ฯ สู่ตลาดแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานในองค์การ การพบปะกับแหล่งงาน และการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่องค์การ โดยเชิญวิทยากรจากภาคเอกชน แหล่งงานของบัณฑิต และวิทยากรภายในมหาวิทยาลัยมาให้ความรู้ในประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

Blog Attachment

Leave us a Comment