การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2561 

IMG_0662

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2561  เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานในที่ประชุม

 

 

Blog Attachment

Leave us a Comment