โครงการเสวนาเรื่อง เทคนิคการพัฒนาความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

IMG_0951

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการเสวนาเรื่อง เทคนิคการพัฒนาความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย อาคารสำนักวิทยบริการฯ ชั้น 4 เวลา 9.00- 12.00 น.
โดยเป็นเวทีแลกเปลี่ยนและเสวนา ดังนี้
1) แนวคิดและแนวทางในการพัฒนานักศึกษา ด้านความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการภายใต้โครงการ “โครงการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 (3Rs+8Cs) : TOEIC”โดย อาจารย์ ดร.วนิดา อัญชลีวิทยกุล อาจารย์ประจาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ และเป็นหัวหน้าโครงการฯ
2) การพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบโทอิคของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ : กรณีศึกษา “การเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษออนไลน์ของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ” โดย อาจารย์กนกวรรณ กุลสุทธิ์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
3) เสวนาเรื่อง เทคนิคพิชิต ข้อสอบ TOEIC โดย อาจารย์ ดร.ณัฐพร โอวาทนุพัฒน์ อาจารย์ประจาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษและตัวแทนนักศึกษาจาก หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ และหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

Blog Attachment

Leave us a Comment