การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมร่วมกับกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์

IMG_1036

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมร่วมกับกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ศุภมิตร บัวเสนาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หารือในเรื่องการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีความพร้อมออกสู่ตลาดแรงงาน เพื่อต่อยอดจากการไปศึกษาดูงานที่กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ (รางน้ำ) เมื่อวันที่ 24 เมษายน ที่ผ่านมา ทั้งนี้ได้ประชุมหารือร่วมกับคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สฤษดิ์ ศรีโยธิน ประธานหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยาพล ชมชัยยา ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษ
อาจารย์กนกวรรณ กุลสุทธิ์ ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
อาจารย์ ดร.มนรดา เลิศจิรวณิชย์ ประธานหลักสูตรภาษาจีน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน ประธานหลักสูตรภาษาไทย

Blog Attachment

Leave us a Comment