การประชุมติดตามการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

254257

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมติดตามการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาจากแต่ละหลักสูตร เข้าร่วมการประชุมดังนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด อาจารย์ที่ปรึกษาตัวแทนหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
อาจารย์นันทวัน เรืองอร่าม อาจารย์ที่ปรึกษาตัวแทนหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวรัตน์ เตชะโชควิวัฒน์ อาจารย์ที่ปรึกษาตัวแทนหลักสูตรภาษาอังกฤษ
อาจารย์ ดร.ณัฐพร โอวาทนุพัฒน์ อาจารย์ที่ปรึกษาตัวแทนหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ กิจเจริญไพบูลย์ อาจารย์ที่ปรึกษาตัวแทนหลักสูตรภาษาอังกฤษ
อาจารย์กัญจณ์ปภัสส์ สุวรรณวิหค อาจารย์ที่ปรึกษาตัวแทนหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร

Blog Attachment

Leave us a Comment