คลินิกวิจัยเพื่อพัฒนาแผนการวิจัย ครั้งที่1

1_resize

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จัดอบรมคลินิกวิจัยเพื่อพัฒนาแผนการวิจัย ครั้งที่1 และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล มาบรรยายเรื่องแนวทางการจัดทำแผนวิจัยและข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพ และการให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะแผนการวิจัย/ข้อเสนอโครงการวิจัย  วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมลิขิต1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

Blog Attachment

Leave us a Comment