การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2561 

S__66011142

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2561  ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานในที่ประชุม และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ศุภมิตร บัวเสนาะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมทั้งประธานหลักสูตรต่างๆ และผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะฯ เข้าร่วมการประชุม

 

Blog Attachment

Leave us a Comment