กิจกรรมคลินิกวิจัยเพื่อพัฒนาแผนการวิจัย ครั้งที่ 2

IMG_1184

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการจัดโครงการ SDU Research Consortium กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมคลินิกวิจัยเพื่อพัฒนาแผนการวิจัย ในวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี สาขาวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร หัวข้อการติดตามแผนการวิจัย/ข้อเสนอโครงการวิจัยตามที่ได้เสนอแนะไว้

Blog Attachment

Leave us a Comment