การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 9 เดือน)

S__67141648

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 9 เดือน) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันอังคารที่ 12 มิถุนายน  2561 เวลา 9.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้อง 1119 อาคาร 1 โดยมีประธานกรรมการตรวจประเมินฯ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์แรม เรือนแป้น อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และกรรมการ ประกอบด้วย อาจารย์ประวรดา โภชนจันทร์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานุภาพ รักษ์สุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  และมี อาจารย์ยุคนธร ปรีวรรณ หัวหน้าสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นเลขานุการ

Blog Attachment

Leave us a Comment