การอบรมสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน หัวข้อ “Microsoft Excel เพื่อการทำงาน”

2506

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดจัดโครงการการจัดการความรู้ทางด้านงานวิจัย การผลิตบัณฑิตและการจัดการความรู้สายสนับสนุนวิชาการ ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมที่ 3 การจัดการความรู้สายสนับสนุนวิชาการ หัวข้อในการอบรม “Microsoft Excel เพื่อการทำงาน” ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11305 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี นางสาวสุพรรณิการ์ ทับมณี หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการ เป็นวิทยากรการอบรมในหัวข้อ “Microsoft Excel สำหรับผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง” และ “Microsoft Excel เพื่อการทำงานที่ซับซ้อน”

Blog Attachment

Leave us a Comment