ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

22052

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้กำหนดให้มีการจัดปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2561 ในระหว่างก่อนจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารรักตะกนิษฐ์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

 

Blog Attachment

Leave us a Comment