ประชุมชี้แจงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

52244

วันนี้ (17 กันยายน 2561) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน จัดการประชุมชี้แจงร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อเตรียมข้อมูลให้พร้อมกับการประกันคุณภาพ ระดับคณะในรอบต่อไป ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

Blog Attachment

Leave us a Comment