การประชุมทบทวนรูปแบบการจัดทำ มคอ.3

ทบทวนรูปแบบมคอ.3_๑๘๑๐๐๙_0006

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประชุมพร้อมกับประธานหลักสูตร และผู้แทนเข้าร่วมประชุมทบทวนรูปแบบการจัดทำ มคอ.3 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ในวันอังคาร ที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

Blog Attachment

Leave us a Comment