การประชุมนำเสนอเว็บไซต์หลักสูตร เพื่อปรับปรุงและเตรียมพร้อมสำหรับการประชาสัมพันธ์

20181107_140848
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว  เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมทั้ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมการพัฒนาเว็บไซต์หลักสูตรเพื่อประชาสัมพันธ์
การรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ในการนี้ หลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยประธานและผู้รับผิดชอบในการจัดทำเว็บไซต์ เข้าร่วมการประชุม พร้อมกับนำเสนอ
เว็บไซต์ของแต่ละหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว  เภาวิเศษ ประธานในที่ประชุมได้ให้คำแนะนำ เพื่อให้แต่ละหลักสูตรนำไปปรับปรุงต่อไป

 

Blog Attachment

Leave us a Comment