การประชุมตรวจสอบคุณภาพมคอ.3 และมคอ.4 ประจำปีการศึกษา 2/2561

ตรวจ มคอ 3_๑๘๑๑๑๔_0007

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมตรวจสอบคุณภาพมคอ.3 และมคอ.4 ประจำปีการศึกษา 2/2561 ในวันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดารัตน์ เจตน์ปัญจภัค ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมกับตัวแทนหลักสูตร เพื่อตรวจสอบคุณภาพมคอ.3 และมคอ.4 ประจำปีการศึกษา 2/2561 ระบบ AEC (เปิดเรียน 15 มกราคม 2562)

Blog Attachment

Leave us a Comment