นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

118289

วันพุธที่ 14 พ.ย. 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทัศนศึกษาวัฒนธรรม โบราณวัตถุ โบราณสถาน และสถาปัตยกรรมไทย ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมดูแลคือ อาจารย์นที เพชรสุทธิธนสาร โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรม ( 1553312 )

 

Blog Attachment

Leave us a Comment